Kategorie produktů

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

Tyto obchodní podmínky vydává společnost Nastav.it s.r.o., se sídlem Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno, přičemž tyto upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy

(dále jen „Obchodní podmínky“)

(Prodávající a Zákazník také jako „Smluvní strany”)

 

  1. Definice

„e-shop“ znamená webové prostředí, které je dostupné v síti Internet prostřednictvím internetové adresy https://www.nastavitshop.cz/ jehož hlavní funkcí je zobrazení, prezentace a objednání zboží Zákazníkem;

„Kupní smlouva” znamená smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”), uzavřenou mezi Prodávajícím a Zákazníkem;

„Prodávající“ znamená obchodní společnost Nastav.it s.r.o., IČ: 047 21 411, se sídlem Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91570;

„Zákazník“ znamená spotřebitel nebo podnikatel;

„Zákazník spotřebitel“ znamená jakákoliv fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná;

“Podnikatel” je zákazník, který není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá Kupní smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;

„Zboží” znamená věc zejména z oblasti výpočetní techniky a informačních technologií, případně další věc, která je předmětem koupě;

 

  1. Informace pro Zákazníky před uzavřením Kupní smlouvy

1.     Ohledně kupní ceny a dalších nákladů a poplatků platí, že:

-        kupní ceny  jsou uváděny jako konečné, včetně veškerých poplatků a daní stanovených zákonem. Je-li cena uvedena bez DPH, je to výslovně uvedeno;

-        kupní cena nezahrnuje náklady na dodání Zboží;

-        kupní cena nezahrnuje žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Zákazník vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny a dalších nákladů;

2.     Pro odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem spotřebitelem platí, že:

-        v případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Prodávajícího, má Zákazník, podle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku, právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží. V případě dodání několika druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží;

-        Zákazník nemá podle ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy na Zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu;

-        formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je Zákazníkovi zaslán zároveň s Kupní smlouvou. Formulář je dále dostupný na e-shopu Prodávajícího;

-        Zákazník je do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Zboží. Náklady spojené s vrácením Zboží hradí Zákazník;

-        Prodávající vrátí Zákazníkovi všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání Zboží, a to stejným způsobem jakým je přijal nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. V případě, že Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, vrátí Prodávající Zákazníkovi náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží;

-        Prodávající není povinen Zákazníkovi vrátit přijaté peněžní prostředky za Zboží dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal;

-        pro řádné odstoupení od Kupní smlouvy stačí, aby Zákazník ve lhůtě Prodávajícímu odstoupení odeslal.

3.     Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. Prodávající využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Zákazníci bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@nastav.it. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy. Zákazník spotřebitel má také právo na mimosoudní vyřešení případného sporu z Kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Zákazník spotřebitel oprávněn podat na tomto odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Zákazník spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti Zákazníků spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

  1. Proces uzavření Kupní smlouvy

1.     Prodávající prostřednictvím e-shopu vystavuje Zboží, které je výzvou k podávání nabídek.

2.     Zákazník prostřednictvím e-shopu vyplní objednávkový formulář, který obsahuje informace zejména o objednávaném Zboží, způsobu úhrady kupní ceny a údaje o způsobu doručení Zboží, včetně výběru dopravce (dále jen „Objednávka“). Zákazník objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Odeslání objednávky je považováno za návrh k uzavření Kupní smlouvy. Zákazník může měnit informace ve formuláři do doby, než odešle Objednávku.

 

3.     Po doručení Objednávky Prodávající odešle Zákazníkovi potvrzení Objednávky, přičemž toto potvrzení je považováno za přijetí návrhu k uzavření Kupní smlouvy.(Dále jen „Potvrzení objednávky“ K uzavření Kupní smlouvy dochází doručením Potvrzení objednávky Zákazníkovi.

4.     Prodávající má možnost Kupní smlouvu neuzavřít a to tehdy, stane-li se Zboží nedostupným z důvodů na straně dodavatele či v případě, ve kterém cena zveřejněná na e-shopu bude zjevně nesprávná. V takovém případě je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy i za situace, kdy již bylo Kupujícímu doručeno Potvrzení objednávky..

5.     Potvrzení objednávky zašle Prodávající Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka, či na e-mail uvedený v Objednávce. Zároveň s Potvrzením objednávky Prodávající Zákazníkovi zašle aktuální znění Obchodních podmínek,  a v případě Zákazníka spotřebitele také Reklamační řád, Formulář pro odstoupení a Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

6.     Zákazník bere na vědomí, že Prodávající bude jakékoliv jím poskytnuté údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

 

  1. Kupní smlouva

Obecné informace

1.     Předmětem Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího odevzdat Zboží Zákazníkovi a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a tomu odpovídající závazek Zákazníka v souladu s Kupní smlouvou věc převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu a další sjednané náklady spojené s dodáním Zboží.

2.     Ke splnění závazku Prodávajícího odevzdat Zboží Zákazníkovi dochází při osobním odběru převzetím Zboží Zákazníkem, jinak předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě ze strany Prodávajícího. U Zákazníka spotřebitele je povinnost Prodávajícího odevzdat Zboží splněna okamžikem předání Zboží Zákazníkovi spotřebiteli dopravcem.

3.     K uzavření Kupní smlouvy může dojít způsoby uvedenými v čl. 3 těchto obchodních podmínek.

Kupní cena

4.     Kupní cena je sjednána individuálně v Kupní smlouvě. Kupní cena nezahrnuje náklady spojené s dodáním Zboží, není-li v Kupní smlouvě uvedeno jinak.

5.     Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

6.     V případě, že v období po uzavření Kupní smlouvy a před jejím splněním dojde ke zvýšení nákladů Prodávajícího na obstarání Zboží u dodavatele, dovozce nebo výrobce, a to v důsledku navýšení kupní ceny  Zboží požadované ze strany dodavatele, dovozce nebo výrobce např. z důvodů zvýšení výrobních nákladů, je prodávající oprávněn kupní cenu za Zboží navýšit o částku odpovídající rozdílu mezi navýšenou kupní cenou dodavatele, dovozce nebo výrobce a původní kupní cenou dodavatele, dovozce nebo výrobce. Navýšení kupní ceny je Prodávající povinen oznámit Zákazníkovi elektronicky na e-mail uvedený v Návrhu či Konečném návrhu. V případě, že Zákazník nesouhlasí s navýšením Kupní ceny, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 7 dnů ode dne doručení oznámení o navýšení kupní ceny. V případě, kdy Zákazník do 7 dnů ode dne doručení oznámení o navýšení kupní ceny nesdělí Prodávajícímu, zda s navýšenou kupní cenou souhlasí či nikoliv, je taktéž Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

Dodání a předání Zboží

7.     Způsob dodání je oprávněn zvolit Prodávající. V případě, že Prodávající nabídne Zákazníkovi více způsobů dodání, je Zákazník oprávněn zvolit si z nabízených způsobů.

8.     Prodávající není povinen Zákazníkovi Zboží odevzdat před uhrazením Kupní ceny a nákladů spojených s dodáním Zboží v plné výši.

9.     Zákazník má povinnost dohodnutým způsobem Zboží převzít. V případě, že Zákazník dohodnutým způsobem Zboží nepřevezme a v důsledku toho vzniknou Prodávajícímu další náklady v souvislosti s dodáním Zboží, např. náklady účtované dopravcem za navrácení Zboží Prodávajícímu nebo náklady na opětovné dodání Zboží Zákazníkovi, je Zákazník povinen tyto náklady  na výzvu Prodávajícímu uhradit.

10.  Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci. V případě, kdy Prodávající nemá povinnost věc odeslat, přechází nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka okamžikem, kdu my Prodávající oznámí, že je Zboží připraveno k převzetí. Toto ustanovení se nevztahuje na Zákazníka spotřebitele.

11.  Vlastnického právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží, vyjma případů kdy v okamžiku převzetí Zboží Zákazník neuhradil kupní cenu nebo náklady spojené s dodáním Zboží nebo jejich část. V takovém případě má Prodávající ke Zboží výhradu vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 2132 Občanského zákoníku až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny a nákladů spojených s dodáním Zboží.

Dodací doba

12.  Prodávající je povinen expedovat zboží nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku splnění následujících podmínek: a) obdržení zboží Prodávajícím od jeho dodavatelů a b) uhrazení kupní ceny či zálohy na kupní cenu ve stanovené výši Zákazníkem. Prodávající je oprávněn prodloužit sjednanou dodací dobu až o 30 pracovních dní. O prodloužení dodací doby informuje Prodávající Zákazníka elektronicky na e-mail uvedený v objednávce.

 

  1. Práva Zákazníka z vadného plnění

1.     Pro Zákazníka spotřebitele práva z vadného plnění a postup jejich uplatnění upravuje Reklamační řád.

2.     Prodávající je povinen odevzdat Zboží s ujednanými  vlastnostmi v souladu s Kupní smlouvou.

3.     Neodevzdá-li Prodávající Zboží s ujednanými vlastnostmi v souladu s Kupní smlouvou, vznikají Zákazníkovi nároky z vadného plnění.

4.     Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu způsobil sám či ji způsobila třetí osoba, např. zásahem do Zboží, a pokud je vada Zboží způsobena okolnostmi vzniklými až po přechodu nebezpečí škody na Zboží.

5.     Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2108 Občanského zákoníku.

6.     Zákazník spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo měl a mohl zjistit, nejpozději však do 24 měsíců ode dne převzetí Zboží.

7.     Zákazník je povinen provést prohlídku Zboží ihned při jeho převzetí.

8.     Má-li Zboží vadu, je Zákazník oprávněn po Prodávajícím požadovat:

-        odstranění vady;

-        přiměřenou slevu z Kupní ceny, není-li možné vadu odstranit, nebo v případě, kdy Prodávající nezjedná nápravu do 90 dní ode dne vytknutí vady za předpokladu, že bylo takové vytknutí oprávněné.

 

Postup při uplatnění práva z vadného plnění pro Zákazníka, který není spotřebitelem

1.     Zákazník je povinen provést prohlídku Zboží ihned při jeho převzetí. Pokud Zákazník nesplní svoji povinnost dle předchozí věty tohoto odstavce, nebo neučiní oznámení o vadách bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozvěděl nebo měl dozvědět, jeho nárok na uplatnění práv z vadného plnění zaniká.

2.     Zákazník je povinen vady skryté vytknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců od okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci.

3.     Zákazník je povinen vady oznámit elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího info@nastav.it. Zákazník je povinen v oznámení o vadách popsat vadu Zboží a její projevy. Zákazník je povinen za účelem posouzení oprávněnosti nároku a případného odstranění vady poskytnout Prodávajícímu součinnost, zejména odevzdat Zboží v provozovně Prodávajícího a není-li odevzdání možné zajistit Prodávajícímu přístup ke Zboží v požadovaném termínu.

4.     V případě, že bude nárok posouzen jako neoprávněný, je Prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s posouzením na místě, a Zákazník je povinen mu tyto na jeho výzvu uhradit.

5.     Prodávající je povinen vyřídit práva z vadného plnění do 90 dnů ode dne řádného vytknutí vady, avšak pouze za předpokladu, že Zákazník vytknul vadu oprávněně. V případě, že se jedná o neoprávněné vytknutí vady, vyrozumí Prodávající o neoprávněném vytknutí vad Zákazníka nejpozději 20 dnů ode dne, kdy se o neoprávněnosti vytknutí dozvěděl. V případě, že k odstranění vady třeba dodání nové části Zboží, prodlužuje se doba pro vyřízení práva z vadného plnění o dobu potřebnou k dodání noví části Zboží.

 

  1. Zánik Kupní smlouvy

1.     Zákazník je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Zákazník spotřebitel je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také v případech vymezených zákonem.

 

  1. Zpracování a ochrana osobních údajů

1.     Zpracování a ochrana osobních údajů Zákazníka se řídí dokumentem Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

 

  1. Ostatní ujednání

1.     Veškerá komunikace mezi Prodávajícím a Zákazníkem bude probíhat e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím chatu na e-shopu. Bude-li třeba doručit písemnost zakládající zánik Kupní smlouvy, pak se tato doručuje Prodávajícímu na adresu sídla a Zákazníkovi na adresu uvedenou uživatelském účtu. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem jejího doručení, marným uplynutím lhůty k jejímu převzetí a nebo odmítnutím jejího převzetí.

2.     Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku podle ustanovení § 2913 Občanského zákoníku se budou pro účely těchto obchodních podmínek a Kupní smlouvy považovat též legislativní opatření vlády, v důsledku kterého jedné či druhé straně bude objektivně znemožněno, případně podstatně ztíženo plnění Kupní smlouvy.

3.     Zákazník na sebe přejímá v souladu s § 1765 odst. 2 nebezpečí změny okolností.

4.     Při uzavření Kupní smlouvy dochází k registraci Zákazníka a vytvoření uživatelského účtu Zákazníka na e-shopu. Zákazník uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s registrací a vytvořením uživatelského účtu. Zákazník je oprávněn měnit ve svém uživatelském účtu kontaktní a identifikační údaje, tyto údaje se zavazuje Zákazník udržovat aktuální. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající bude jakékoliv jím poskytnuté údaje nebo údaje uvedené v uživatelském účtu důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

5.     V případě rozporu mezi Kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, má přednost ujednání Kupní smlouvy.

 

  1. Závěrečná ustanovení

1.     Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. Nařízení č. 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Nařízení Řím I“) Smluvní strany prohlašují, že zvolily rozhodným právem pro Kupní smlouvu a tyto obchodní podmínky právo české, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. 6 Nařízení Řím I. týkající se spotřebitelských smluv.

2.     Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z Kupní smlouvy a Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z Kupní smlouvy v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy.  Pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem Smluvní strany sjednávají,  v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Nařízení Brusel I bis”),  výlučnou příslušnost Městského soudu v Brně pro rozhodování veškerých budoucích sporů z Kupní smlouvy a Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. Touto volbou není dotčen čl. 17 a čl. 18 Nařízení Brusel I bis týkající se spotřebitelských smluv.

3.     Je-li některé ustanovení Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Za písemnou formou se pro účely změn Kupní smlouvy považuje také e-mailová komunikace. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro jakékoliv dvoustranné ujednání mezi Smluvními stranami, které potřebuje podpis obou Smluvních stran, je písemná forma dodržena i tehdy, je-li takové ujednání podepsáno Smluvními stranami elektronicky přes aplikaci Signi.

4.     Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2022.

5.     Tyto obchodní podmínky je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek pozdějších.

6.     Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, Reklamační řád a Formulář pro odstoupení.

 

 

Scroll